Privacy beleid

Deze privacyverklaring gaat uit van FBO BV (hierna FBO), met maatschappelijke zetel te Baalhoek 48, 1853 Strombeek Bever en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer BE 0880.497.902. FBO is uitbater van de Website www.fboproductions.been dient beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld.

FBO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil u daarom met deze verklaring zo goed mogelijk informeren over welke gegevens verzameld worden, voor welk doel en wat uw rechten zijn in dit kader. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring grondig door te nemen.

Onze contactgegevens: info@fbo.productions / +32 2 445 04 68

 

PERSOONSGEGEVENS

Via de Website heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met FBO aan de hand van een elektronisch formulier. Via dit formulier dient u FBO bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, verplicht mee te delen zodat wij in staat zijn uw vraag, klacht of andere te behandelen.

Concreet zullen deze persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruikt worden:

 • De behandeling van uw vraag, klacht of andere reden voor contact;
 • Om u te informeren over de status van uw vraag, klacht of andere reden voor contact;
 • Om op basis van uw vraag, klacht of andere reden voor contact verbeteringen aan te brengen in de gebruikservaring van de website.

De persoonsgegevens die u via dit contactformulier meedeelt worden door FBO verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, met name klantenbeheer.

Daarnaast maakt FBO op haar Website gebruik van cookies. Voor meer informatie over deze cookies en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt verwijzen we naar het cookiebeleid dat u hier kan terugvinden: <cookiebeleid>

 

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die u verstrekt kunnen, binnen de hogervermelde doeleinden, door FBO gedeeld worden met:

 • De beheerder van de server(s) van de Website,
 • De ontwikkelaar van de Website,
 • Dienstverleners die ons helpen bij het verbeteren & optimaliseren van de Website.

 

BEWAARTERMIJN

De gegevens die wij via onze website verzamelen worden door FBO bewaard voor de duurtijd die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

 

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Wanneer FBO persoonsgegevens over u verwerkt beschikt u steeds over volgende rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens:

 1. Recht op inzage

U heeft steeds het recht te weten of FBO al dan niet persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is om hier inzage in te krijgen.

 1. Recht op verbetering

U heeft steeds het recht uw onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren. U kan hiervoor contact opnemen via de contactpagina op onze website. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen zullen we, binnen de wettelijke termijnen, uw persoonsgegevens verbeteren.

 1. Recht op wissing

In onderstaande gevallen heeft u tevens steeds het recht wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor hoger vermelde doeleinden;
 • Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming en u uw toestemming intrekt;
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende gerechtvaardigde gronden zijn voor deze verwerking;
 • Indien de verwerking van de persoonsgegevens ten onrechte gebeurt;
 • Indien de persoonsgegevens omwille van een wettelijke verplichting moeten worden gewist.
 1. Recht op beperking van de verwerking

In onderstaande gevallen heeft u steeds het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Deze beperking houdt in dat uw persoonsgegevens vanaf dat moment, met uitzondering van de opslag ervan, enkel mogen worden verwerkt met uw toestemming of voor een aantal andere in de wet gedefinieerde doeleinden.

 • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
 • Indien de verwerking ten onrechte gebeurt, maar u niet wenst dat de gegevens worden gewist;
 • In afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van FBO zwaarder doorwegen dan die van u als betrokkene, indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang.
 1. Recht op overdraagbaarheid

Wanneer de verwerking geschiedt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of wanneer de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan FBO heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 1. Recht om bezwaar te maken

In onderstaande gevallen heeft u het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang;
 • Indien de verwerking gebeurt ten behoeve van direct marketing.
 1. Recht om een klacht in te dienen

U heeft ten slotte ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

DIVERS

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om ze in lijn te brengen met wijzigingen in onze dienstverlening.

Share: